PROVOZNÍ ŘÁD                                                                   

 

          Vážení hosté,

    žádáme Vás o seznámení se s provozním řádem na chatě VODĚNKA v Ludvíkově pod Pradědem.

 

1)      Ubytování je možné od 15.00 hodiny v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě).

 

2)      Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou zapsány údaje do Domovní knihy. Poté budou vydány klíče od apartmánu a celé budovy.

 

3)      Při nástupu  host  uhradí doplatek ceny v hotovosti - pokud tak neučinil již dříve bezhotovostně, který byl stanoven při rezervaci chaty a rekreační poplatek.

 

4)      Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, vyjma krbu ve společenské místnosti a rozdělávání táborového ohně v zahradě v místě k tomu určeném pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení zbytka ohně řádně uhašeny.

 

5)      Při počátku ubytování přebírá host chatu  a apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli chaty. Pokud dojde k poškození na apartmánu, jiného zařízení chaty, nebo venkvního vybavení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit. Škoda bude hrazena ze složené kauce, pokud bude vyšší, tak dle zápisu o škodě na účet provozovatele chaty.

 

6)      Při vstupu do chodby chaty je nutno se přezout do domácí obuvi a v celém prostoru chaty  používat výhradně domácí obuv.

 

7)      Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v celé chatě, tak v přilehlém okolí. Host bere na vědomí, že se chata nachází v chráněné krajinné oblasti.

 

8)      Host nesmí přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu,  nebo jiné instalace. To platí i např. pro výměnu žárovek, svítidel apod.

 

9)      Děti do 12-ti let musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 

10)    V době od 22. hod do 6.hod ranní je host povinen dodržovat noční klid.

 

11)    Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna, oheň v krbu (nechat vyhasnout-POZOR v žádném případě nehasit vodou, hrozí vážné poškození krbové vložky) a uzamknout vchodové dveře.

 

12)    Host je povinen při užívání bazénu –ničím nepoškodit vnitřek a venkovní část bazénu, dbát na  čistotu, má plnou odpovědnost za své děti, které musí být pod stálým dohledem.

 

13)    Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

 

14)    Při ukončení ubytování je host povinen -  dát všechny věci na své místo, uklidit kuchyňský kout, vymýt lednici, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a opustit vyklizený apartmán do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak).

 

15)    Každý přítomný je povinen neprodlemě ohlásit provozovateli chaty či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.

 

16)    Hosté berou na vědomí, že k odhazování hygienických potřeb (hygienické vložky, tampony, plastové tyčinky apod.) slouží odpadkové koše, umístěné v každé koupelně. V objektu je nainstalovaná ekologická čistička odpadních vod u které při ucpání hrozí přerušení čistících procesů.

 

17)     Pro používání sauny bude vypsán   manuál a řád  na provoz

 

 

 

Ohlašovny na tel. číslech:

-     Tísňové volání 112

-      První ponoc 155

-      Hasiči 150

-      Policie 158

-     Provozovatel +420 603 448 489

 

 

Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

 

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu na chatě VODĚNKA a přejeme Vám příjemný, odpočinkový pobyt.

 

 

Za provozovatele:  manželé Krškovi

 

  

Kontakt

Martin Krška a Soňa Kršková

tallmayerovasona@seznam.cz

Štompil 13
Brno
62400

+420 603 448 489
+420 606 754 413

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode